Algemene Voorwaarden van Online PrePaid Services B.V.

Inleiding

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website(s) en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Artikel 2 – Definities

Artikel 3 – Identiteit en Klantenservice

Artikel 4 – De dienstverlening van Online PrePaid Services

Artikel 5 – Het aanbod

Artikel 6 – De prijs

Artikel 7 – Bestelproces en de Overeenkomst

Artikel 8 – Betaling

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Artikel 10 – Levering

Artikel 11 – Conformiteit

Artikel 12 – Intellectuele Eigendom

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 –Toepasselijk recht

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Dienst van Online PrePaid Services B.V., tevens handelend onder de handelsnaam ’Startselect’ (“Online PrePaid Services”), alsmede op elke Overeenkomst tussen Online PrePaid Services en de Klant.

1.2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant beschikbaar gesteld. Tevens wordt de Klant de gelegenheid geboden om op een eenvoudige manier de tekst van de Algemene Voorwaarden op een Duurzame gegevensdrager op te slaan dan wel af te drukken. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden kan worden kennisgenomen. Op verzoek van de Klant worden de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Eindhoven en aldaar ook in te zien.

1.4. Online PrePaid Services behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, mede om deze in lijn te houden met toepasselijke wet- en regelgeving. De gewijzigde voorwaarden zullen in voorkomend geval tijdig op het Platform worden gepubliceerd.

1.5. Indien één of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Online PrePaid Services vast te stellen nieuwe bepaling, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en met inachtneming van de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

1.6. Door het plaatsen van een bestelling erkent de Klant dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens de algemene (leverings)voorwaarden van een Partner van toepassing kunnen zijn. In voorkomend geval informeert Online PrePaid Services de Klant over de vindplaats van de algemene (leverings)voorwaarden van de Partner. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de eigen, aanvullende algemene voorwaarden van de Partner, prevaleren deze Algemene Voorwaarden voor wat betreft het leveren van de Dienst conform het Buy-Sell model. De algemene voorwaarden van de Partner prevaleren voor wat betreft het leveren van de Dienst conform het Agency model.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 3. Identiteit en Klantenservice

3.1. De onderneming: Online PrePaid Services B.V., eveneens handelend onder de naam Startselect.

Vestigingsadres: Hoevenweg 19, 5652 AW Eindhoven
Telefoonnummer: 088-0151400
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 52837610
Btw-identificatienummer: NL8506.220.74.B.01

3.2. Met vragen en/of opmerkingen kan de Klant op de volgende manieren de klantenservice van Online PrePaid Services bereiken:

Online PrePaid Services B.V.
Hoevenweg 19
5652 AW Eindhoven

De bereikbaarheidstijden van de klantenservice staan op de Website. Op feestdagen gelden aangepaste bereikbaarheidstijden.

Artikel 4. De dienstlevering van Online PrePaid Services

4.1. De Dienst wordt aan de Klant geleverd via het “Buy-Sell model” of het “Agency model”. Bij iedere Code wordt onder de productinformatie op de Website en/of (mobiele) applicatie weergegeven via welk model de levering plaatsvindt. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op beide modellen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

4.2. Het “Buy-Sell model” houdt in dat Online PrePaid Services de Code rechtstreeks aan de Klant verkoopt en levert. De koopovereenkomst van de Code komt tot stand tussen Klant en Online PrePaid Services.

4.3. Het “Agency model” houdt in dat Online PrePaid Services de Code aan de Klant verkoopt en levert namens Partner. De Klant erkent dat de koopovereenkomst van de Code tot stand komt tussen Klant en Partner en dat Online PrePaid Services geen partij bij deze koopovereenkomst is en/of wordt en slechts handelt als tussenpersoon en uitsluitend bemiddelt in de levering van de Code en afhandeling van de betaling.

Artikel 5. Het aanbod

5.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Codes. De omschrijving en informatie omtrent de Code is gebaseerd op de informatie die Partners verschaffen.

5.2. De afbeeldingen op de Website en/of (mobiele) applicatie zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Code. Deze afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en herkenbaarheid. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Online PrePaid Services niet.

5.3. Indien een Code een beperkte geldigheidsduur heeft of onder (aanvullende) voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 6. De prijs

6.1. De prijzen voor de Code zoals vermeld op de Website en/of (mobiele) applicatie zijn van toepassing op de Overeenkomst.

6.2. De prijzen op de Website en/of (mobiele) applicatie zijn inclusief BTW en alle eventuele andere toeslagen en bijkomende kosten.

6.3. Online PrePaid Services is niet gebonden aan een prijs op de Website en/of (mobiele) applicatie als deze op een kennelijke vergissing en/of fout berust.

Artikel 7. Bestelproces en de Overeenkomst

7.1. Alvorens een bestelling kan worden geplaatst op de Website en/of (mobiele) applicatie, zal door de Klant een account moeten worden aangemaakt. Hiervoor dient de Klant naam en een e-mailadres in te voeren op de Website en/of (mobiele) applicatie. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens in dit verband.

7.2. Online PrePaid Service behoudt zich te allen tijde het recht voor om (de aanvraag van) de Klant, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

7.3. In het bestelproces op de Website en/of (mobiele) applicatie dient de Klant zijn accountgegevens in te voeren en een betaalmethode te kiezen.

7.4. Met het plaatsen van een bestelling op de Website en/of (mobiele) applicatie garandeert de Klant dat:

  1. hij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt dan wel de toestemming heeft van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers; en
    b. hij bevoegd is om de Overeenkomst aan te gaan.

7.5. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 7.6, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door middel van het klikken op de bestelknop in het bestelproces op de Website en/of (mobiele) applicatie.

7.6. Online PrePaid Services kan zich - binnen de wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst kan voldoen. Indien Online PrePaid Services op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 8. Betaling

8.1. Gezien de aard van de Dienst door Online PrePaid Services is volledige betaling van de prijs door de Klant noodzakelijk alvorens de Code geleverd zal worden.

8.2. De Klant kan bij het bestellen voor verschillende betaalmethoden kiezen. Aan het begin van het bestelproces en voor het sluiten van de Overeenkomst zullen de verschillende betaalmethoden aan de Klant kenbaar worden gemaakt. Afhankelijk van de gekozen betaalmethode kunnen hiervoor extra transactiekosten in rekening worden gebracht. In voorkomend geval wordt dit tijdens het bestelproces en voor het sluiten van de Overeenkomst op duidelijke wijze aan de Klant kenbaar gemaakt.

8.3. Online PrePaid Services behoudt zich het recht voor om levering van de Code, zonder opgaaf van redenen en ondanks betaling van de Klant, te weigeren. In dat geval zal Online PrePaid Services de door de Klant gedane betaling niet incasseren of de ontvangen betaling terugstorten.

8.4. In geval van een juiste en tijdige ontbinding of herroeping van de Overeenkomst conform artikel 9.1 of artikel 10.3, vergoedt Online PrePaid Services het bedrag dat de Klant heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) Dagen volgend op de Dag waarop de Klant Online PrePaid Services de ontbinding dan wel herroepping heeft gemeld.

8.5. Online PrePaid Services zal voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. Deze terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

Artikel 9. Herroeppingsrecht

9.1. In het kader van dienstverlening conform het “Buy-Sell model”, kan de Klant het Herroepingsrecht inroepen, waarbij ‘het moment van verzilvering van de Code bij de Partner’ als ‘moment van levering van de Dienst’ in de definitie van Herroepingsrecht heeft te gelden.

9.2. In het kader van dienstverlening conform het “Agency model”, kan de Klant het Herroepingsrecht inroepen, waarbij ‘het moment van levering van de Code’ als ‘moment van levering van de Dienst’ in de definitie van Herroepingsrecht heeft te gelden.

9.3. Als de Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de termijn zoals gesteld in artikel 9.1 of 9.2 door middel van het modelformulier voor herroeping, zoals opgenomen in Bijlage 1, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Online PrePaid Services.

9.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Klant.

Artikel 10. Levering

10.1. De Code kan op twee manieren worden geleverd, i) via het e-mailadres dat de Klant aan Online PrePaid Services kenbaar heeft gemaakt, en/of ii) via het direct tonen van de Code op het computerscherm van de Klant. Bij het tonen van de Code op het computerscherm, ontvangt de Klant tevens een e-mail ter bevestiging van levering. Online PrePaid Services is niet verantwoordelijk of aansprakelijk als gevolg van het verstrekken van een onjuist e-mailadres door de Klant.

10.2. Online PrePaid Services zal onverwijld, doch binnen 1 uur na ontvangst van de betaling van de Klant, de Code aan de Klant leveren. De termijn van levering is evenwel afhankelijk van het gekozen betaalmiddel. Betaling met bepaalde betaalmiddelen – zoals bijvoorbeeld bankoverschrijvingen, Paypal, Skrill en creditcard – kunnen voor de verwerking 1 tot 5 werkdagen in beslag nemen (afhankelijk van de bank en gekozen betaalmethoden).

10.3. Indien de Code niet binnen de in Artikel 10.2 gestelde termijn wordt geleverd, of indien de Overeenkomst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 2 (twee) Dagen na ontvangst van de betaling bericht van Online PrePaid Services. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en Online PrePaid Services vergoedt het bedrag dat de Klant heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) Dagen volgend op de Dag waarop de Klant Online PrePaid Services de ontbinding heeft gemeld.

10.4. Iedere Code is uniek en kan slechts éénmalig worden verzilverd bij een Partner. Het vermenigvuldigen, wijzigen en/of opnieuw aanbieden van de Code wordt beschouwd als fraude en is niet toegestaan.

Artikel 11. Conformiteit

11.1. Voor zover de Code wordt geleverd conform het “Buy-Sell model”, staat Online PrePaid Services er voor in dat de Code voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

11.2. Voor zover de Code wordt geleverd conform het “Agency model”, zijn de algemene voorwaarden van Partner van toepassing wat betreft conformiteit van de Code. Onverminderd het voorgaande kan de Klant, indien na levering van de Code, blijkt dat deze niet geldig is, niet verzilverd kan worden of niet werkt, contact opnemen met de klantenservice van Online PrePaid Services op een van de manieren zoals omschreven in artikel 3.

11.3. Online PrePaid Services is nimmer partij in de overeenkomst of rechtsrelatie tussen Partner en Klant waarbij de Code wordt verzilverd voor een product (content) of onderliggende dienst van de Partner. Online PrePaid Services kan dus niet worden gehouden en verplicht tot het leveren van het product (content) of de onderliggende dienst van Partner.

11.4. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bestellen van de juiste Code. Online PrePaid Services kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor het door de Klant bestellen van een verkeerde Code.

Artikel 12. Intellectuele Eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, auteursrechten en databankrechten terzake de Dienst van Online PrePaid Services, daaronder begrepen de onderliggende software en getoonde content op de Website en/of (mobiele) applicatie, berusten bij Online PrePaid Services en/of haar licentiegevers (zoals Partners).

12.2. De Klant respecteert de intellectuele eigendomsrechten van Online PrePaid Services en haar licentiegevers en zal:

  1. de Dienst, daaronder begrepen de onderliggende software en/of getoonde content op de Website en/of (mobiele) applicatie, niet kopiëren, scrapen, (hyper-/deep)linken, publiceren, promoten, verhandelen, integreren, combineren of anderszins gebruiken;
  2. geen copyright notices verwijderen of aanpassen;
  3. van de Dienst gebruik maken op een behoorlijke en rechtmatige wijze.

Artikel 13. Klachtenregeling

13.1. Online PrePaid Services beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Online PrePaid Services op een van de manieren zoals omschreven in artikel 3, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

13.3. Ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk (afhankelijk van de openstelling van de klantenservice in relatie met het tijdstip van het binnenkomen van de klacht) door de Klantenservice opgepakt en afgehandeld.

13.4 Indien het indienen van een klacht bij Online PrePaid Service niet tot een oplossing leidt, is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl). Stichting WebwinkelKeur zal gratis bemiddelen. Mocht deze bemiddeling niet tot een oplossing leiden, heeft de Klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak van deze geschillencommissie is bindend en zowel Online PrePaid Services als de Klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan de geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de Klant betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie

13.5 Ook is het voor de Klant die is gevestigd in de Europese Unie mogelijk om een klacht aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1. Op de Overeenkomst tussen Online PrePaid Services en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing, een en ander onverminderd eventuele aanvullende bescherming op grond van dwingendrechtelijke bepalingen van het recht van het land van de Klant.

14.2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Online PrePaid Services of uit een Overeenkomst worden voorgelegd aan Rechtbank Oost-Brabant, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Januari 2017


Bijlage 1:

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer  u de Overeenkomst wilt herroepen)

 

- Aan:                   Online PrePaid Services B.V.

Hoevenweg 19

5652AW Eindhoven

 

E-mailadres : [email protected]  

 

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* de overeenkomst betreffende

de koop van de Code: [omschrijving van de Code] 

 

herroep/herroepen* 

 

- Besteld op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] 

- [Naam Klant (en)] 

- [Adres Klant(en)] 

 

- [Handtekening Klant(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)  

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.